SIIRATUR RASUUL


Filename Size
100 Siiratur-Rasuul (Musluntar Sayyidina Umar (RA)) 24-02-1445 (09-09-2023) Shaykh Muhammad Bin Uthman Kano 7.42 MB Download
100 Siiratur-Rasuul (Musluntar Sayyidina Umar (RA)) 24-02-1445 (09-09-2023) Shaykh Muhammad Bin Uthman Kano 7.42 MB Download
101 Siiratur-Rasuul (Karshen Kissar Musluntar Sayyidina Umar, Tattaunawar Kuraishawa Da Zabin da Utbatu bn Rabii'ah ya jewa Annabi da shi) 08-03-1445 (23-09-2023) Shaykh Muhammad Bin Uthman Kano 6.70 MB Download
101 Siiratur-Rasuul (Karshen Kissar Musluntar Sayyidina Umar, Tattaunawar Kuraishawa Da Zabin da Utbatu bn Rabii'ah ya jewa Annabi da shi) 08-03-1445 (23-09-2023) Shaykh Muhammad Bin Uthman Kano 6.70 MB Download
102 Siiratur-Rasuul (Kuraishawa sun kirawo Annabi [SAW], sun bashi zabin abubuwa sun kuma nemi wasu abubuwa daga wajensa) 12-03-1445 (27-09-2023) Shaykh Muhammad Bin Uthman Kano 6.80 MB Download
102 Siiratur-Rasuul (Kuraishawa sun kirawo Annabi [SAW], sun bashi zabin abubuwa sun kuma nemi wasu abubuwa daga wajensa) 12-03-1445 (27-09-2023) Shaykh Muhammad Bin Uthman Kano 6.80 MB Download
103 Siiratur-Rasuul (Ayoyin da Allah Ya Saukar Raddi Akan Tambayoyin Da Suka yi) 29-03-1445 (14-10-2023) Shaykh Muhammad Bin Uthman Kano 7.93 MB Download
103 Siiratur-Rasuul (Ayoyin da Allah Ya Saukar Raddi Akan Tambayoyin Da Suka yi) 29-03-1445 (14-10-2023) Shaykh Muhammad Bin Uthman Kano 7.93 MB Download
104 Siiratur-Rasuul (Cigaba Da Fassara Da Sharhi Ayoyin Da Aka saukar Akan Abu Jahal, Tura Wakilan Kuraishawa Zuwa Ga Yahudawan Madina) 03-04-1445 (18-10-2023) Shaykh Muhammad Bin Uthman Kano 6.62 MB Download
105 Siiratur-Rasuul 24-04-1445 (08-11-2023) Shaykh Muhammad Bin Uthman 11.39 MB Download
105 Siiratur-Rasuul 24-04-1445 (08-11-2023) Shaykh Muhammad Bin Uthman 11.39 MB Download
106 Siiratur-Rasuul (Kayar Da Farisa, Azabtar Da Masu yiwa Manzon Allah Izgili) 27-04-1445 (11-11-2023) Shaykh Muhammad Bin Uthman Kano 7.28 MB Download
106 Siiratur-Rasuul (Kayar Da Farisa, Azabtar Da Masu yiwa Manzon Allah Izgili) 27-04-1445 (11-11-2023) Shaykh Muhammad Bin Uthman Kano 7.28 MB Download
107 Siiratur Rasuul (Musluntar At-Tufail) 01-05-1445 (15-11-2023) Shaykh Muhammad Bin Uthman Kano 11.56 MB Download
107 Siiratur Rasuul (Musluntar At-Tufail) 01-05-1445 (15-11-2023) Shaykh Muhammad Bin Uthman Kano 11.56 MB Download
108 Siiratur-Rasuul (Katse Dangantaka Da Kakaba Takunkumi) 25-05-1445 (09-12-2023) Shaykh Muhammad Bin Uthman Kano 7.97 MB Download
108 Siratur Rasul 12.63 MB Download
109 Siiratur-Rasuul (Kwance Takunkumi - Yaga Takardar) 07-06-1445 (20-12-2023) Shaykh Muhammad Bin Uthman Kano 14.95 MB Download
109 Siiratur-Rasuul (Kwance Takunkumi - Yaga Takardar) 07-06-1445 (20-12-2023) Shaykh Muhammad Bin Uthman Kano 14.95 MB Download
110 Siiratur-Rasuul 10-06-1445 (23-12-2023) Shaykh Muhammad Bin Uthman Kano 13.91 MB Download
110 Siiratur-Rasuul 10-06-1445 (23-12-2023) Shaykh Muhammad Bin Uthman Kano 13.91 MB Download
111 Siiratur-Rasuul (Annabi (SAW) A Da'if) 21-06-1445 (03-01-2024) Shaykh Muhammad Bin Uthman Kano 10.85 MB Download
111 Siiratur-Rasuul (Annabi (SAW) A Da'if) 21-06-1445 (03-01-2024) Shaykh Muhammad Bin Uthman Kano 10.85 MB Download
113 Siiratur-Rasuul (Abubuwan Lura, A Hanyarsa Ta Dawowa Daga Da'if Zuwa Makka, Amsa Gayyatar Aljanu) 01-07-1445 (13-01-2024) Shaykh Muhammad Bin Uthman Kano 7.79 MB Download
115 Siiratur-Rasuul (Israa'i Da Mi'raaji, Zuwa Baitul Maqdis Da kuma Sama ta Daya) 12-07-1445 (24-01-2023) Shaykh Muhammad Bin Uthman Kano 12.27 MB Download
116 Siiratur-Rasuul (Mi'raaji Daga Sama Ta 2, Karbo Sallah) 20-07+1445 (31-01-2024) Shaykh Muhammad Bin Uthman Kano 6.87 MB Download
117 Siiratur-Rasuul (Wasiyyar Mala'iku Ga Annabi SAW) 07-08-1445 [17-02-2024] Shaykh Muhammad Bin Uthman Kano 12.65 MB Download
80 Siirah 09-03-1444 (5-10-22) 14.26 MB Download
81 Siirah 26-03-1444 (22-10-22) 13.19 MB Download
83 Siirah 25-04-1444 (19-11-22) 12.20 MB Download
84 Soirah 06-05-1444 (30-11-22) 11.24 MB Download
86 Siiratur-Rasuul 11-06-1444 (4-1-2023) 5.97 MB Download
87 Siiratur-Rasuul 21-06-1444 (14-01-2023) 6.42 MB Download
88 Siiratur-Rasuul 03-07-1444 (25-1-23) 12.91 MB Download
89 Siiratu-Rasuul 20-07-1444 (11-02-2023) 6.39 MB Download
90 Siiratur-Rasuul 08-08-1444 (01-03-2023) 12.54 MB Download
91 Siiratur-Rasuul 18-08-1444 (11-03-2023) 5.85 MB Download
92 Siiratur-Rasuul 20-8-1444 (12-3-2023) 7.87 MB Download
93 Siratur-Rasul (Musluntar Dammaad, Hijirar Farko zuwa Habasha) 14-11-1444 (03-06-2023) 5.97 MB Download
94 Siiratur-Rasuul 27-12-1444 (15-07-2023) Shaykh Muhammad Bin Uthman 7.24 MB Download
95 Siiratur-Rasuul (Mushrikai Sun Yi Sujuda Ga Allah) 04-01-1445 (22-07-2023) Shaykh Muhammad Bin Uthman 6.23 MB Download
96 Siiratur-Rasuul (Hijirah Zuwa Habasha Karo na 2, Ja'far Bin Abi Dalib da Najjashi) 08-01-1445 (26-07-2023) Shaykh Muhammad Bin Uthman 6.70 MB Download
99 Siiratur-Rasuul [Musluntar Sayyidina Hamza Da Umar (RA)] 13-02-1445 (30-08-2023) Shaykh Muhammad Bin Uthman 7.71 MB Download
Siratur%20Rasuul%20No.%2052 6.17 MB Download